5.10-Lesson 77 & 5.12-Lesson 78 作业帖.

发表于:2015-05-14 22:56 [只看楼主] [划词开启]

小伙伴们,大家好,快来看看本次课后我们有趣的作业是什么吧。

提交方法:作业直接回复在本帖的评论里,照片随作业上传到评论里。

评论里记得写上小朋友的名字哦。

截止时间:本周日24。我们的助教会在下周一统一批改。在此之后就算交了作业也没有☆奖励咯。

                                                                 


分类: G1-B班

标签: 作业贴

全部回复 (12) 回复 反向排序

 • 0

  点赞

 • 收藏

 • 扫一扫分享朋友圈

  二维码

 • 分享

课程推荐

需要先加入社团哦

编辑标签

最多可添加10个标签,不同标签用英文逗号分开

 • 课程表
 • 预习贴
 • 作业贴
 • 星星榜
 • 班级公告
保存

编辑官方标签

最多可添加10个官方标签,不同标签用英文逗号分开

保存
知道了

复制到我的社团