三字经全文带拼音

周欣星 (周欣星) 路人甲
311 0 0
发表于:2012-10-31 21:34 [只看楼主] [划词开启]
rén zhī chū    xìng běn shàn人    之   初 ,   性   本   善。xìng xiāng jìn    xí xiāng yuǎn性    相   近 ,   习   相   远。 gǒu   bú jiào    xìng nǎi qiān 苟    不   教 ,   性   乃   迁。jiào zhī dào    guì yǐ zhuān 教    之   道 ,   贵   以   专。 xī   mèng mǔ     zé lín chǔ 昔    孟   母 , 择   邻   处。 zǐ    bù xué     duàn jī zhù 子    不   学 , 断   机   杼。 dòu yān shān    yǒu yì fāng 窦    燕   山 , 有   义   方。 jiào wǔ   zǐ     míng jù yáng 教    五   子 , 名   俱   扬。yǎng bú jiào    fù zhī guò 养    不   教 , 父   之   过。 jiào bù yán    shī zhī duò 教    不   严 , 师   之   惰。 zǐ    bù xué    fēi suǒ   yí 子    不   学 , 非   所   宜。 yòu   bù xué    lǎo   hé wéi 幼    不   学 , 老   何   为。 yù    bù zhuó    bù chéng qì 玉    不   琢 , 不   成   器。 rén   bù   xué    bù   zhī yì 人    不   学 , 不   知   义。 wèi rén   zǐ    fāng shào shí 为    人   子 , 方   少   时。 qīn shī yǒu     xí   lǐ   yí 亲    师   友 , 习   礼   仪。 xiāng jiǔ líng   néng wēn xí 香    九   龄 , 能   温   席。 xiào yú qīn    suǒ dāng zhí 孝    于   亲 , 所   当   执。 róng sì   suì   néng ràng lí 融    四   岁 , 能   让   梨。tì    yú zhǎng   yí xiān zhī 弟    于   长 , 宜   先   知。 shǒu xiào tì     cì jiàn wén首    孝   弟 , 次   见   闻。 zhī mǒu shù    shí mǒu wén 知    某   数 , 识   某   文。 yī    ér shí    shí   ér   bǎi 一    而   十 , 十   而   百。 bǎi   ér qiān   qiān ér   wàn 百    而   千 , 千   而   万。 sān cái zhě    tiān dì rén 三    才   者 , 天   地   人。 sān guāng zhě     rì yuè xīng 三    光   者 , 日   月   星。 sān gāng zhě    jūn chén yì 三    纲   者 , 君   臣   义。 fù    zǐ qīn     fū   fù shùn 父    子   亲 , 夫   妇   顺。 yuē chūn xià    yuē qiū dōng 曰    春   夏 , 曰   秋   冬。 cǐ    sì shí    yùn   bù qióng 此    四   时 , 运   不   穷。 yuē nán běi    yuē   xī dōng曰    南   北 , 曰   西   东。cǐ    sì fāng   yìng hū zhōng 此    四   方 , 应   乎   中。 yuē shuǐ huǒ     mù jīn   tǔ 曰    水   火 , 木   金   土。 cǐ    wǔ xíng    běn hū shù 此    五   行 , 本   乎   数。 yuē rén   yì     lǐ zhì xìn 曰    仁   义 , 礼   智   信。 cǐ    wǔ cháng   bù róng wěn 此    五   常 , 不   容   紊。 dào liáng shū   mài shǔ   jì 稻    粱   菽 , 麦   黍   稷。 cǐ   liù   gǔ    rén suǒ   shí 此    六   谷 , 人   所   食。 mǎ   niú yáng    jī quǎn shǐ 马    牛   羊 , 鸡   犬   豕。 cǐ   liù chù    rén suǒ   sì 此    六   畜 , 人   所   饲。 yuē   xǐ   nù    yuē   āi   jù 曰    喜   怒 , 曰   哀   惧。ài    wù   yù     qī qíng jù 爱    恶   欲 , 七   情   具。 páo   tǔ   gé     mù shí jīn 匏    土   革 , 木   石   金。sī    yǔ zhú    nǎi   bā yīn 丝    与   竹, 乃   八   音。 gāo zēng zǔ     fù   ér shēn 高    曾   祖 , 父   而   身。shēn ér   zǐ     zǐ   ér sūn 身    而   子 , 子   而   孙。 zì    zǐ sūn     zhì xuán zēng 自    子   孙 , 至   玄   曾nǎi jiǔ   zú    rén   zhī lún 乃    九   族 , 人   之   伦。fù    zǐ   ēn     fū   fù cóng 父    子   恩 , 夫   妇   从。 xiōng zé yǒu     dì   zé gōng 兄    则   友 , 弟   则   恭。zhǎng yòu xù    yǒu   yǔ péng 长    幼   序 , 友   与   朋。jūn   zé jìng   chén zé zhōng 君    则   敬 , 臣   则   忠。cǐ   shí   yì    rén suǒ tóng 此    十   义 , 人   所   同。fán xùn méng    xū jiǎng jiū 凡    训   蒙 , 须   讲   究。xiáng xùn gǔ    míng jù dòu 详    训   诂 , 明   句   读。wéi xué zhě     bì yǒu chū 为    学   者 , 必   有   初。 xiǎo xué zhōng    zhì sì shū 小    学   终 , 至   四   书。lún   yǔ zhě     èr shí piān 论    语   者 , 二   十   篇。qún   dì   zǐ     jì shàn yán 群    弟   子 , 记   善   言。 mèng zǐ zhě     qī piān zhǐ 孟    子   者 , 七   篇   止。jiǎng dào dé    shuō rén yì讲    道   德 , 说   仁   义。zuò zhōng yōng    zǐ   sī   bǐ 作    中   庸 , 子   思   笔。zhōng bù piān   yōng bú   yì 中    不   偏 , 庸   不   易。大    小   戴 , 注   礼   记。shù shèng yán    lǐ yuè   bèi 述    圣   言 , 礼   乐   备。yuē guó fēng   yuē   yǎ sòng 曰    国   风 , 曰   雅   颂。hào   sì   shī   dāng fěng yǒng 号    四   诗 , 当   讽   咏。shī   jì wáng   chūn qiū zuò 诗    既   亡 , 春   秋   作。yù   bāo biǎn    bié shàn è寓    褒   贬 , 别   善   恶。sān zhuàn zhě    yǒu gōng yáng 三    传   者 , 有   公   羊。yǒu zuǒ shì    yǒu   gǔ liáng 有    左   氏 , 有   谷   梁。jīng jì   míng   fāng dú   zǐ 经    既   明 , 方   读   子。cuō   qí   yào    jì   qí   shì撮    其   要 , 记   其   事。 wǔ    zǐ   zhě   yǒu xún yáng 五    子   者     有   荀   扬。wén zhōng zǐ    jí lǎo zhuāng 文    中   子 , 及   老   庄。jīng zǐ tōng    dú zhū   shǐ 经    子   通 , 读   诸   史。kǎo   shì xì     zhī zhōng shǐ考    世   系 , 知   终   始。zì    xī nóng    zhì huáng dì 自    羲   农 , 至   黄   帝。hào sān huáng   jū shàng shì 号    三   皇 , 居   上   世。 táng yǒu yú     hào èr   dì 唐    有   虞 , 号   二   帝。xiāng yī xùn   chēng shèng shì相    揖   逊 , 称   盛   世。xià yǒu   yǔ   shāng yǒu tāng 夏    有   禹 , 商   有   汤。zhōu wén wǔ   chēng sān wáng 周    文   武 , 称   三   王。 xià chuán zǐ    jiā tiān xià 夏    传   子 , 家   天   下。sì   bǎi zǎi    qiān xià shè 四    百   载 , 迁   夏   社。tāng fá xià    guó   hào shāng 汤    伐   夏 , 国   号   商。 liù bǎi zǎi    zhì zhòu wáng 六    百   载 , 至   纣   亡。 zhōu wǔ wáng    shǐ zhū zhòu 周    武   王 , 始   诛   纣。 bā   bǎi zǎi    zuì cháng jiǔ 八    百   载 , 最   长   久。zhōu zhé dōng   wáng gāng zhuì 周    辙   东 , 王   纲   坠。 Chěng gān gē    shàng yóu shuì逞    干   戈 , 尚   游   说。shǐ chūn qiū   zhōng zhàn guó 始    春   秋 , 终   战   国。 wǔ    bà qiáng   qī xióng chū 五    霸   强 , 七   雄   出。yíng qín   shì    shǐ jiān bìng 嬴    秦   氏 , 始   兼   并。chuán èr shì    chǔ hàn zhēng 传    二   世 , 楚   汉   争。 gāo   zǔ xīng   hàn   yè jiàn 高    祖   兴 , 汉   业   建。 zhì xiào ping   wáng mǎng cuàn 至    孝   平 , 王   莽   篡。guāng wǔ xīng    wéi dōng hàn 光    武   兴 , 为   东   汉。 sì    bǎi nián   zhōng yú xiàn四    百   年 , 终   于   献。wèi shǔ   wú   zhēng hàn dǐng 魏    蜀   吴 , 争   汉   鼎。hào sān guó     qì liǎng jìn 号    三   国 , 迄   两   晋。 song qí   jì   liáng chén chéng 宋    齐   继 , 梁   陈   承。wéi nán cháo    dū jīn líng为    南   朝 , 都   金   陵。běi yuán wèi    fēn dōng xi 北    元   魏 , 分   东   西。 yǔ   wén zhōu    yǔ   gāo qí宇    文   周 , 与   高   齐。dài zhì   suí    yì   tǔ   yǔ 迨    至   隋 , 一   土   宇。 bú   zài chuan   shī tǒng xù不    再   传 , 失   统   绪。táng gāo zǔ     qǐ   yì shī 唐    高   祖 , 起   义   师。chú suí luàn chuàng guó jī除    隋   乱 , 创   国   基。èr   shí chuán   sān bǎi zǎi 二    十   传 , 三   百   载。liáng miè zhī    guó nǎi gǎi梁    灭   之 , 国   乃   改。liáng táng jìn    jí hàn zhōu 梁    唐   晋 , 及   汉   周。chēng wǔ   dài   jiē yǒu yóu 称    五   代 , 皆   有   由。yán sòng xīng shòu zhōu shàn 炎    宋    兴 , 受   周   禅。shí   bā chuán   nán běi hùn 十    八    传 , 南   北   混。liáo yǔ   jīn    dì   hào fēn辽    与    金 , 帝   号   纷。dài miè   liáo sòng yóu cún迨    灭    辽 , 宋   犹   存。zhì yuán xīng jīn   xù xiē至    元    兴 , 金   绪     zhì yuán xīng jīn   xù xiē至    元    兴 , 金   绪   歇。yǒu sòng   shì   yì tong miè有    宋    世 , 一   同   灭。bìng zhōng guó jiān róng dí并    中    国 , 兼   戎   狄。míng tài   zǔ   jiǔ qīn shī明    太    祖 , 久   亲   师。chuán jiàn wén fāng sì   sì传    建    文 , 方   四   祀。qiān běi jīng   yǒng lè   sì迁    北    京 , 永   乐   嗣。dài chóng zhēn   méi shān shì迨    崇    祯 , 煤   山   逝。qīng tài   zǔ   yīng jǐng mìng 清    太    祖 , 膺   景   命。 jìng sì   fāng   kè   dà dìng 靖    四    方 , 克   大   定。 zhì xuān tǒng   nǎi dà tóng至    宣    统 , 乃   大   同。shí   èr    shì qīng zuò zhōng十    二    世 , 清   祚   终。dú    shǐ zhě    kǎo shí lù 读    史    者 , 考   实   录。 tōng gǔ   jīn    ruò qīn   mù通    古    今 , 若   亲   目。kǒu   ér   song   xīn ér wéi 口    而    诵 , 心   而   维。 cháo yú    sī    xī   yú   sī 朝    于    斯 , 夕   于   斯。xī zhòng   ní    shī xiàng tuó 昔    仲    尼 , 师   项   橐。gǔ shèng xián shàng qín xué古    圣    贤 , 尚   勤   学。zhào zhōng ling   dú   lǔ lún 赵    中    令 , 读   鲁   论。bǐ    jì    shì   xué qiě qín 彼    既    仕 , 学   且   勤。pī    pú   biān xiāo zhú jiǎn 披    蒲    编 , 削   竹   简。bǐ    wú    shū qiě zhī miǎn 彼    无    书 , 且   知   勉。 tóu xuán liáng zhuī cì   gǔ 头    悬    梁 , 锥   刺   股。bǐ    bú   jiào   zì qín   kǔ彼    不    教 , 自   勤   苦。rú   náng yíng   rú yìng xuě 如    囊    萤 , 如   映   雪。jiā   suī   pín   xué bú chuò 家    虽    贫 , 学   不   辍。 rú    fù   xīn    rú guà jiǎo 如    负    薪 , 如   挂   角。 shēn suī   láo   yóu kǔ zhuó身    虽    劳 , 犹   苦   卓。sū   lǎo   quán   èr   shí qī 苏    老    泉 , 二   十   七。 shǐ   fā    fèn   dú shū   jí始    发    奋 , 读   书   籍。bǐ    jì    lǎo   yóu huǐ chí 彼    既    老 , 犹   悔   迟。ěr   xiǎo shēng yí zǎo   sī 尔    小    生 , 宜   早   思。 ruò liáng hào    bā shí   èr 若    梁    灏 , 八   十   二。duì   dà   tíng   kuí duō   shì 对    大    廷 , 魁   多   士。bǐ    jì chéng zhòng chēng yì 彼    既    成 , 众   称   异。ěr   xiǎo shēng   yí   lì   zhì 尔    小    生 , 宜   立   志。yíng bā    suì néng yǒng shī 莹    八    岁 , 能   咏   诗。mì    qī    suì néng fù   qí 泌    七    岁 , 能   赋   棋。bǐ   yǐng   wù    rén chēng qí 彼    颖    悟 , 人   称   奇。ěr   yòu   xué    dāng xiào zhī 尔    幼    学 , 当   效   之。cài   wén   jī   néng biàn qín 蔡    文    姬 , 能   辨   琴。xiè dào   yùn   néng yǒng yín 谢    道    韫 , 能   咏   吟。bǐ    nǚ    zǐ   qiě cōng mǐn 彼    女    子 , 且   聪   敏。ěr    nán   zǐ   dāng zì jǐng 尔    男    子 , 当   自   警。 táng liú yàn   fāng qī   suì 唐    刘    晏 , 方   七   岁。jǔ   shén tóng   zuò zhèng zì 举    神    童 , 作   正   字。bǐ   suī   yòu   shēn yǐ   shì 彼    虽    幼 , 身   已   仕。ěr   yòu   xué   miǎn ér   zhì 尔    幼    学 , 勉   而   致。yǒu   wéi zhě    yì ruò   shì 有    为    者 , 亦   若   是。quǎn shǒu   yè    jī   sī chén犬    守    夜 , 鸡   司   晨。gǒu   bù   xué    hé wéi   rén 苟    不    学 , 曷   为   人。cán   tǔ    sī   fēng niàng mì蚕    吐    丝 , 蜂   酿   蜜。rén   bù   xué    bù   rú   wù 人    不    学 , 不   如   物。 yòu   ér   xué zhuàng ér xíng 幼    而    学 , 壮   而   行。 shàng zhì jūn   xià   zé   mín 上    致    君 , 下   泽   民。yáng míng shēng   xiǎn fù   mǔ 扬    名    声 , 显   父   母。 guāng yú   qián   yù   yú   hòu 光    于    前 , 裕   于   后。 rén   yí    zǐ   jīn mǎn yíng人    遗    子 , 金   满   赢。wǒ   jiào   zǐ    wéi yì jīng 我    教    子 , 惟   一   经。qín   yǒu gōng   xì   wú   yì 勤    有    功 , 戏   无   益。 jiè zhī   zāi    yí miǎn lì 戒    之    哉 , 宜   勉   力。
分类: 杂货铺

  • 0

    点赞

  • 收藏

  • 扫一扫分享朋友圈

    二维码

  • 分享

课程推荐

需要先加入社团哦

编辑标签

最多可添加10个标签,不同标签用英文逗号分开

保存

编辑官方标签

最多可添加10个官方标签,不同标签用英文逗号分开

保存
知道了

复制到我的社团